ALGEMENE VOORWAARDEN van de rechtspersoon “Rijschool Servaas Per 1 januari 2012.

Beste leerlingen,

Voor jullie ligt de algemene voorwaarden deze zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden aangegaan met Rijschool Servaas als wel op iedereen die lessen volgt of andere diensten afneemt van Rijschool Servaas Hierin staan alle afspraken die nageleefd moeten worden door de rijschool en de leerlingen.


ARTIKEL 1

Afspraken

De leerling krijgt theorieles indien nodig, en praktijkles van een rijinstructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM). De instructeur moet in het bezit zijn van een geldig ‘instructeurcertificaat’;
 
Het rijexamen wordt door de Rijschool binnen twee weken gereserveerd nadat je in overleg met instructeur examenkosten betaald hebt.
 
De leerling legt het rijexamen in principe af met de auto waarin rijles wordt gegeven. In geval van overmacht kan het echter gebeuren dat de leerling het examen aflegt in een vervangende lesauto.
 
De rijles moet volledig worden benut voor de leerling. Dus is het niet de bedoeling dat de instructeur in de lestijd andere zaken doet die niets met de les  maken hebben, bijvoorbeeld: boodschappen doen, koffiepauze houden. Behoudens in overleg met de leerling
 
De Rijschool heeft voor het geval er iets gebeurd waarvoor zij ten opzichte van jouw aansprakelijk is een goede bedrijfsverzekering afgesloten.
 
Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur of een ongeval, weers- en/of verkeersomstandigheden wordt de leerling hiervan tijdig op de hoogte gesteld en er wordt een nieuwe afspraak gemaakt. De leerling kan in een dergelijk geval geen aanspraak maken op enige restitutie en/of schadevergoeding.


Artikel 2

Betaling

2.1 Om lessen te volgen moet je 16,5 jaar i.v.m. proef CBR en op je 17e jaar examen mogen doen of 18 jaar zijn op de oude wijze van het CBR. Tevens dient de leerling tijdens de lessen altijd een legitimatiebewijs bij zich te hebben.
 
2.2 De leerling zorgt er voor om op tijd en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar te staan. Is de leerling iets te laat, dan wacht de instructeur altijd 15 minuten op de afgesproken plaats. Ben je er dan nog niet, dan heeft de Rijschool het recht om 50% van de les in rekening te brengen.
 
2.3 De leerling mag een rijles afzeggen of verschuiven. Echter wel 48 uur van te voren melden, anders heeft de Rijschool het recht om 50% van de les in rekening te brengen in verband met de gereserveerde tijd. Hier kan in overleg met instructeur van worden af geweken indien dit niet zeer nadelig is voor de rijschool.
 
2.4 Een te laat afgezegde les wordt niet bij de leerling in rekening gebracht indien er een dringende reden is. Dringend is bijvoorbeeld : het overlijden van een naaste familie, begrafenis en spoedopname in het ziekenhuis. Geen dringende reden is bijvoorbeeld: ziekte, ziekenhuisopname waarbij je weet dat je opgenomen wordt, maar dit van te voren niet of vergeet aan te geven of vakantie.


Artikel 3

Betaling

3.1 Betalingen zijn alleen contant mogelijk bij de instructeur of door het lesgeld te storten op ING bank met Rekening nummer 4280102 onder naam van de hierboven genoemde rijschool en dienen voldaan te worden na iedere les.
3.2 Komt het toch voor dat de leerling niet tijdig betaalt, dan hanteert de rijschool de volgende procedure:
a. Indien er een achterstand in de betaling ontstaat, krijg je in eerste instantie een mondelinge waarschuwing.
 Wordt dit echter ook achterwege gelaten ontvang je 14 dagen na de waarschuwing een factuur van de achterstand.
 
b. De Rijschool heeft het recht het bedrag van de achterstand te verhogen met een minimum van
€ 15,- aan administratiekosten. Bovendien mag de Rijschool rente gaan vragen over het verschuldigde bedrag nadat er 14 dagen zijn verstreken na de factuurdatum. Deze rente bedraagt de wettelijke rente vermeerderd met 2% op jaarbasis.
 
3.4 Mocht het toch voorkomen dat de leerling niet betaald , weet dan, dat de Rijschool een incassobureau kan inschakelen. Dan komen er natuurlijk extra kosten bij, die de leerling zelf moet dragen.


4.1 Als de leerling niet of te laat op het examen verschijnt vanwege oorzaken die aan de leerling toegerekend kunnen worden, moet de leerling dragen aan de kosten voor een nieuwe aanvraag. Het examen komt te vervallen.
 
4.2 Mocht het rijexamen niet doorgaan wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw, dan hoeft de leerling het nieuwe examen niet zelf te betalen. De Rijschool heeft dan wél het recht om aan de leerling de kosten van één rijles te berekenen.

Artikel 4

Rij(her)examen


5.1 De Rijschool kan indien het nodig is aanvullende afspraken met de leerling maken. Deze zullen dan in een lesovereenkomst worden vastgelegd.
5.2  Echter deze algemene voorwaarden zullen op al onze overeenkomsten van kracht zijn.

ARTIKEL 5

Aanvullende afspraken


6.1 Als de leerling tijdens de rijles of het rijexamen een bekeuring krijgt en of schade veroorzaakt aan derden, dan gelden de volgende afspraken:
 
De Rijschool kan de leerling normaal gesproken niet aansprakelijk stellen voor boetes en schade veroorzaakt aan derden. De Rijschool draagt zelf het risico.
 
Als de leerling zich in de auto zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks ingrijpen van de instructeur een aanrijding plaatsvindt, dan kan de leerling wel aansprakelijk worden gesteld.
 
Het is ten zeerste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol en andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, te zijn. Als na een aanrijding blijkt, dat de leerling onder invloed was, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld.
 
Het is overigens ook verboden om medicijnen te nemen waardoor tijdens de rijles de rijvaardigheid kan worden beïnvloed. Dit staat overigens duidelijk op de verpakking. Ook dan kan de leerling bij een aanrijding aansprakelijk worden gesteld. Neem altijd contact met de rijschool op als je dergelijke medicijnen moet gebruiken.
 
6.2 De rijschool zal de leerling vragen of hij/zij een ontzegging van de rijbevoegdheid heeft. Dit kan bijvoorbeeld verkregen zijn als de leerling dronken op de (brom)fiets reed en is gedaagd voor de rechter. De leerling mag dan in een dergelijk geval ook geen lesauto besturen. Als de leerling dan niet de waarheid heeft verteld en tóch rijlessen neemt, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (financiële) gevolgen zoals boetes en of schade veroorzaakt aan derden.
De leerling dient zich te houden aan de volgende afspraken:
6.3 De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en of psychische toestand, medicijn, alcohol en of drugsgebruik naar waarheid aan de Rijschool.
 
6.4 Indien de leerling iets verzwijgt uit wat in 6.2 vermeldt staat, dan heeft de Rijschool het recht de lessen (lesovereenkomst) per direct te doen beëindigen zonder enige restitutie van lesgelden.
 
6.5 Bij schade ontstaan als gevolg van de in 6.2 genoemde situaties heeft de Rijschool het recht dit te verhalen op de leerling.

ARTIKEL 6

Vrijwaring


7.1 Motorrijles wordt gegeven doormiddel van portofoon en ontvangers de leerling dient in het bezit te zijn van een geldig theorie certificaat voor Cat: A of een geldig rijbewijs B deze i.v.m. dat er instructie wordt gegeven via portofoon.
7.2 De leerling is ten aller tijden aansprakelijk voor zijn eigen rijgedrag of het niet opvolgen van instructie door de portofoon dan wel door miscommunicatie waaruit een ongeval of schade aan derde kan ontstaan.
7.3 Om examen te kunnen doen voor praktijk gedeelte AVD dient men in het bezit te zijn van een geldig theorie certificaat A ook als u over een  rijbewijs B beschikt.

ARTIKEL 7

Motorrijles


Tijdens het les geven kan er gebruik worden gemaakt van een Lescam alle opgenomen beelden zijn puur ter ondersteuning, en mogen onder geen beding of op welke wijzen gebruikt worden voor sociaal media zonder daar toe toestemming te hebben van des betreffende leerling of instructeur.De Adata mircoSDHC 16GB UHS-I +Adapter zijn en blijven eigendom van de rijschool en dienen na gebruik heel en originele staat te worden terug gegeven.

ARTIKEL 8

Motorrijles


Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 9

Geschillen